INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI

SUAS Alternative s.r.o.

Jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů (dále OÚ)?

Identifikační údaje: tituly, jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost,

číslo OP resp. jiného dokladu totožnosti, kmenové číslo zaměstnance, fotografie

Kontaktní údaje: adresa trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mail

Ostatní: rodinný stav, vzdělání, zdravotní způsobilost k výkonu práce, bankovní spojení, členství v odborové

organizaci (u zaměstnance), kamerový záznam, hlasový záznam, IP adresa

 

Za jakým účelem jsou OÚ zpracovávány?
 - Mzdová a personální agenda zaměstnanců
 - Plnění z uzavřených smluv a objednávek
 - Plnění zákonných povinností
 - Archivnictví
 - Vstupy do prostor firmy
 - Poskytování ICT služeb interních
  - vzdělávání zaměstnanců

 

Jak dlouho jsou OÚ ve společnosti uchovávány?
Doba uchování osobních údajů se řídí příslušnou legislativou (daňová, účetní, Občanský zákoník, a další)

minimálně však po dobu trvání obchodního vztahu.

 

Z jakých zdrojů jsou OÚ čerpány?
OÚ jsou získávány zejména od samotných subjektů údajů (zaměstnanci, zákazníci, obchodní partneři,

návštěvníci) a z veřejných zdrojů.

 

Kdo jsou zpracovatelé OÚ?
Zpracovatelem SUAS Alternative s.r.o., a ostatní společnosti skupiny Sokolovské uhelné.

 

Kdo jsou příjemci OÚ?
Příjemci vyplývající ze zákonných povinností a v nezbytné míře i další obchodní partneři (např. subdodavatelé)

za účelem naplnění smluvního vztahu mezi SUAS Alternative s.r.o. a subjektem osobních údajů.

 

Jaká jsou práva subjektu údajů?
 - právo na informaci co, proč a v jakém rozsahu je o něm zpracováváno.
 - právo na opravu chybných údajů nebo jejich doplnění
 - právo na přenositelnost údajů
 - právo na výmaz. Nejedná se o absolutní právo. Požadavku na výmaz nemusí být vyhověno ze zákonných důvodů

   nebo tam, kde je to technicky, časově a finančně neúměrně nákladné.
V případě, že Vám budou uvedená práva upřena, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů,

 

Jak uplatnit svá práva vyplývající z nařízení GDPR?
Každý subjekt, který hodlá uplatnit svá práva se může se svou žádostí obrátit:
Osobně: v provozovně Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo
E-mailem: administrativa@suas-a.cz
Datovou schránkou ID: jg9ftd
Písemně: SUAS Alternative s.r.o. Jednoty 1628 356 01 Sokolov

Ve své žádosti musí subjekt uvést takové údaje, aby jej správce OÚ mohl ztotožnit a mohl tak jeho požadavku vyhovět.